کمیته آموزش و پژوهش

خلاصه اهداف کلان کمیته اموزش و پژوهش جامعه بشرح فوق الذکر میباشد:

پس از تشکیل و احیای کمیته آموزش در سال ۱۳۹۵، اهداف کلان کمیته آموزش جامعه به شرح زیر مورد توجه قرار گرفت:

۱- آسیب شناسی و ارائه نقشه راه برای نظام مند کردن فرآیند اصلاح و توسعه برنامه های آموزشی رشته مهندسی نقشه برداری در کشور

۲-ارتقای ساختاری و محتوایی برنامه های آموزشی بر اساس نیازهای جرفه ای و پیشرفتهای علمی و فناوری رشته مهندسی نقشه برداری

۳-افزایش دانش و مهارتهای حرفه ای مهندسان نقشه بردار از طریق کارگاه های آموزشی، سخنرانیهای علمی و توسعه آموزش در فضای مجازی

بر این اساس، فعالیتهای کمیته آموزش به شرح زیر برنامه ریزی و اجرا گردید:

۱- پیگیری ممانعت از صدور گواهینامه تخصصی نقشه برداری به افراد غیر متخصص در آموزشکده سازمان نقشه برداری بر اساس بند ۱ اهداف فوق

۲- همکاری با دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیر در بهنگامرسانی سیلابس آموزشی در راستای بند ۲ اهداف فوق

۳- اجرای برنامه های آموزشی متعدد برای بازآموزی مهندسان نقشه بردار شامل

الف- دوره مبانی فتوگرامتری پهپاد

ب- دوره طراحی، نظارت و اجرای گودبرداری ومونیتورینگ وپایش گود

ج- دوره طراحی ونظارت واجرای نقشه برداری در ساختمانهای بلند مرتبه

 بر اساس بند ۳ اهداف فوق

امید است کمیته آموزش جامعه بتواند برای دستیابی به اهداف کلان فوق، رسالت خود را که همانا ارتقای صنفی مهندسان نقشه بردار در جامعه است را به بهترین شکل موجود ایفا نماید. در این راستا، دست همه علاقمندان و دوستاران صنف نقشه برداری را می فشاریم.