کمیته سامانه اطلاعات مکانی

 

چشم انداز و اهداف کمیته سامانه اطلاعات مکانی

-اشاعه فرهنگ و کاربرد سامانه اطلاعات مکانی در گروه های مختلف سنی و کاربران آن

-پی گیری جایگاه واقعی رشته GIS در آموزش عالی کشور

-تهیه شرح خدمات پروژه هایGIS و تعیین تعرفه آنها برای ارایه به سازمان برنامه بودجه کشور 

-پیگیری کاربرد هایGIS در صنعت ساختمان از طریق  نظام مهندسی ساختمان

-ارتقا فعالیت های حرفه ای و پژوهشی

– بسترسازی برای جذب فارغالتحصیلان این رشته در شرکت های مشاور نقشه برداری

-تلاش در بروز نمودن دانش فنی فارغ التحصیلان و دانشجویان نقشهبرداری

برخی فعالیت های اخیر کمی

-برگزاری کارگاه آموزشی کاربردهای اطلاعات مکانی برای دانش آموزان دبستان های استان تهران در هفته GIS

-برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با آخرین نسخه ArcGIS Earth در همایش کاربرد GIS در صنعت آب و برق در شهر اراک