کمیته صنایع و معادن

چشم انداز ، شرح وظایف و عملکرد کمیته صنایع و معادن

چشم انداز:

  1. شیوه نامه منطقی جهت عضویت مهندسین نقشه بردار درنظام مهندسی معدن
  2. ارجاع کار به مهندسین نقشه بردار به روشی صحیح و به صورت استانی
  3. ایجاد انگیزه ، نیاز و راهکار به این رشته بین مسئولین بلند پایه وزارت صنایع و معادن

شرح وظایف:

  • برگزاری منظم جلسات که در تقویم جامعه درج شود، که مقرر شد اولین سه شنبه هر ماه جلسه برگزار شود
  • جلسات دو طرفه با نظام که با هماهنگی دیگر اعضاء کمیته معادن جامعه در برخی از جلسات یکشنبه کمیته تخصصی نقشه برداری نظام مهندسی معدن حاضر شویم
  • همکاری جامعه با کمیته تخصصی نقشه برداری نظام مهندسی معدن مانند نامه های حمایتی و پاسخگویی به وزارت صنایع و معادن

عملگرد:

    تا به حال تشکیل ۳ جلسه و بررسی مشکلات موجود در فعالیت نقشه برداری نظام مهندسی معدن و همچنین حضور اعضاءکمیته تخصصی نقشه برداری نظام مهندسی معدن در یکی ازجلسات و قرار همکاری بیشتر بین طرفین جهت بهبود  و حل مشکلات مختلف اعضاء نقشه بردار در نظام مهندسی معدن استان تهران