کمیته مهندسین مشاور

اهداف کلی کمیته :

نظام مند نمودن ارتباط بیشتر اعضاء حقوقی جامعه صنفی مهندسان نقشه بردار ایران جهت پیگیری مطالبات قانونی شرکت های مهندسان مشاور نقشه برداری از جمله تدوین تعرفه های خدمات نقشه برداری و پیگیری برای ابلاغ به موقع آنها و همچنین پیگیری برای طرح اصلاحات در تدوین آئین نامه تعیین صلاحیت اعضاء از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور