کمیته رفاهی

اهداف و عملکرد کمیته :

  • رایزنی با شرکت های بیمه سامان، آرمان ، SOS و ایران جهت استفاده اعضاء از خدمات هریک این کارگزاران جهت بیمه عمر خانوار
  • رایزنی با بانک رسالت و صندوق کارآفرینی امید جهت عقد تفاهم نامه در خصوص وام ضروری و خرید تجهیزات نقشه برداری برای اعضاء
  • طرح پیشنهاد تاسیس شرکت تعاونی تجهیزات و صندوق وام ضروری اعضاء
  • پیگیری خدمات رسانی بیمه ای به اعضاء در چارچوب بیه تکمیلی، بیمه عمر و مسئولیت