کمیته فتوگرامتری

-اهداف کمیته :

  • توانمندی سازی رشته نقشه برداری هوایی و ارتقای فرهنگ به کارگیری نقشه و معرفی فناوری های نوین فتوگرامتری و حوزه های کاربردی آن از جمله فتوگرامتری زمینی،هوایی و پهپاد
  • نظام مند نمودن فرآیندهای اجرایی حوزه فتوگرامتری (به ویژه پهپاد) در راستای حفظ حقوق حرفه ای
  • تلاش در جهت تحقیق و توسعه فناوری های پیشرفته در زمینه فتوگرامتری
  • هم فکری و ارائه پیشنهاد و همکاری در زمینه تدوین دستورالعمل های اجرایی نقشه برداری هوایی
  • بررسی فرصت ها و تهدیدهای حوزه فتوگرامتری با نگاه ویژه به فناوری های نوین نظیر پهپاد
  • برنامه ریزی و ایجاد کلاس های آموزشی پهپاد فتوگرامتری برای اعضای جامعه