کمیته ساختمان و شهرسازی

اهداف کمیته :

  • بررسی چالشهای بازار خدمات فنی و مهندسی نقشه برداری در حوزه ساختمان و شهرسازی و ارایه راهکارهایی برای معرفی توانمندیهای این رشته در این حیطه
  • تحلیل اوضاع خدمات مهندسی نقشه برداری در صنعت ساختمان و برنامه ریزی در جهت اشتغال برای مهندسان نقشه بردار .
  • پیگیری اجرایی شدن شرح وظایف مهندسان نقشه بردار در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان(ماده ۳۳)
  • تعیین حق الزحمه عادلانه خدمات مهندسی نقشه برداری و جلوگیری از ارایه خدمات صوری و خارج از حدود تعرفه های مصوب.
  • تعامل با سازمانهای دولتی و غیر دولتی در جهت آسیب شناسی، بازنگری،اصلاح و بهبود نظامات ارجاع کار خدمات مهندسی نقشه برداری .